Organisationen Aging 2.0 har släppt sin rapport: The Swedish Agetech market 2023

Swedish AgeTech Market 2023 Report (emarketeer.com)

Organisationen Aging 2.0 har släppt sin rapport: The Swedish Agetech market 2023. Här kan du läsa rapporten och se det inspelade seminariet som presenterar resultaten.

En summering av rapporten:

Lokal anpassning
Den svenska samhället uppfattas som digitalt mogen, och ägare, tjänsteleverantörer samt regleringsorgan är öppna för teknologisk innovation. Entreprenörer bör dock inte glömma att användarvänlighet och anpassningsbarhet till den lokala kontexten är avgörande för en framgångsrik implementering.

Långsiktig perspektiv
När man engagerar sig på AgeTech-marknaden gynnas både entreprenörer och investerare av att bibehålla ett långsiktigt perspektiv, eftersom en stor del av marknaden är beroende av den lokala regeringen. Innovation inom detta område kan ta längre tid än i andra sektorer, men bär ofta frukt både när det gäller antalet kunder och den sociala påverkan av lösningarna.

Tid och resursoptimering
På grund av brist på personalrekrytering bör tekniken möjliggöra ett mer anpassat och effektivt arbetssätt. Tids- och resursoptimering är nyckeln till effektiv upptagning av innovation, eftersom det är starkt kopplat till inköpsincitament.

Samarbete
Tvärsektoriellt samarbete bör utvecklas och förstärkas, baserat på pågående projekt, för att inspirera samarbete med ägare av behov, regleringsorgan och lösningserbjudare.

Undvik “projektfällan”
Särskilda åtgärder bör vidtas för att hjälpa innovatörer att övervinna “projektfällan”, det vill säga svårigheten att framgångsrikt implementera testade lösningar i en bredare implementeringskontext.

Mer marknadsundersökning
Mer djupgående forskning om marknadsvärdet och finansiella krav för AgeTech i Sverige behövs.