Organisering för digitalisering

Hösten 2022 och våren 2023 bjuder AllAgeHub och Temagrupp digitalisering in till seminarieserien “Att leda digital utveckling i kommunal verksamhet “, för att ge inspiration och möjlighet till fördjupade samtal om digitaliseringens och välfärdsteknikens möjligheter och utmaningar. Den här gången är temat Organisering för digitalisering.

Kommunens resa för att klara välfärdens utmaningar genom digitalisering startade för flera år sedan och man är en bra bit på vägen. Välfärdsteknik, det vill säga verktyg som nyckelfria lås, digital signering med flera, används av många kommuner. Nya utmaningar och svårigheter har identifierats, och GR bjuder nu in till en seminarieserie för att visa hur andra kommuner har gjort och för att vi tillsammans ska kunna reflektera och ta del av varandras erfarenheter.

m seminarieserien

Vi kallar seminarieserien “Att leda digital utveckling i kommunal verksamhet”. Varje tillfälle tar avstamp i en utmaning som framkommit i en nyligen genomförd utredning om kommunernas behov och förutsättningar. Ansvarig utredare Cornelia Björk, analytiker på Göteborgsregionen FoU i Väst, inleder med en presentation av vad utredningen har visat. Därefter kommer en metodutvecklare och en utvecklingsledare från två GR-kommuner berätta om hur de arbetar med att organisera sitt utvecklingsarbete.

Varje tillfälle avslutas med en workshop för erfarenhetsutbyte och fördjupade samtal.

Program för seminarium 2: Organisering för digitalisering, 30 november 2022

Hur ska utvecklingsarbete med stöd av välfärdsteknik organiseras?

I utredningen ger många kommuner uttryck för en osäkerhet när det gäller hur utvecklingsarbete med stöd av välfärdsteknik ska organiseras och beskriver brister i nuvarande organisering. Dels handlar bristerna om en särkoppling mellan den övergripande ledningsnivån, där expertkompetens ofta finns, och den brukarnära nivån där verksamhetskompetens finns. Dels handlar det om otillräckliga förutsättningar att i den brukarnära verksamheten arbeta med förbättringar och få till stånd lärande arbetssätt. Utredarna pekar på risker med att utvecklingsarbete med stöd av välfärdsteknik särkopplas från övrigt kvalitets- och utvecklingsarbete och pekar på behov av att utveckla bättre kunskap om hur utvecklingsarbete med stöd av välfärdsteknik ska organiseras i de kommunala verksamheterna.
Cornelia Björk, analytiker FoU i Väst, Göteborgsregionen

Vår resa mot månen. Så framtidssäkrar vi vård och omsorg

Vård och omsorg i Mölndals stad har precis påbörjat en resa mot målet att öka trygghet, delaktighet, självständighet, meningsfullhet och effektivitet för både brukarna och verksamheterna. Med fokus på verksamhetsutveckling genom digitalisering, förändringsledning och hållbar utveckling börjar Mölndal framtidssäkra för en mer digitaliserad vård och omsorg som skapar bäst nytta för dem de är till för.

I denna föreläsning berättar Sandra Tidefors, utvecklingsledare digitalisering, om Mölndals resa framåt och delar med sig av tankar och tips för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling.
Sandra Tidefors, utvecklingsledare digitalisering, Mölndals stad

Nu bygger vi en organisation för användardriven digitalisering!

Sektor Trygghet och Stöd i Kungälv bygger en organisation för användardriven digitalisering. Digitaliseringsledare Samuel Sjunnesson berättar om hur de arbetar med digitalisering som en metod för verksamhetsutveckling samt presenterar hur verksamheterna själva driver digitaliseringen utifrån behov. Samuel berättar också om hur de har kopplat ihop GR-projekten Modig och AllAgeHub i organisationen.
Samuel Sjunnesson, metodutvecklare, Kungälvs kommun

Workshop

Efter föreläsningarna erbjuds möjlighet för deltagare på plats att samlas för erfarenhetsutbyte kl. 15.00–16.00 och reflektera tillsammans över föreläsningarnas innehåll.

Anmälan

Anmäl dig för att delta PÅ PLATS

Anmäl dig för att delta ONLINE

Sista anmälningsdag

För att delta på plats: 18 november
För att delta online: 25 november