Planeringsbidrag inom Tillämpad välfärdsforskning 2022

I FORTEs utlysning Planeringsbidrag inom Tillämpad välfärdsforskning kan du ansöka om planeringsbidrag inom ramen för forskningsprogrammet Tillämpad välfärdsforskning. Planeringsbidraget kan användas för olika aktiviteter i syfte att möjliggöra en framtida ansökan om projekt- eller programbidrag inom forskningsprogrammet. 

Inriktning

Ansökningarna om planeringsbidrag ska avse forskning som ryms inom programmet för tillämpad välfärdsforskning. Det innebär att det ska vara klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Utlysningar inom programmet utgår från åtta de åtta prioriterade områden som presenteras i programmets strategiska agenda:

  1. Effekter av interventioner
  2. Metoder för att utreda individers behov av insatser
  3. Socialtjänstens förebyggande arbete och tidiga insatser
  4. Implementering, förändrings- och förbättringsarbete
  5. Sammanhållna insatskedjor och samverkan
  6. Brukarmedverkan/delaktighet
  7. Digitalisering och välfärdsteknik
  8. Ideell och privat sektor som utförare av socialtjänstens insatser

Forskning som finansieras av programmet ska utgå från professionernas, brukares/klienters och beslutsfattares behov och kunna komma till nytta i socialtjänsten. Forskningen ska därför planeras och genomföras i samverkan med forskningens intressenter.