En vuxen håller upp en glad och en ledsen smily framför ett barn

Prata med barn

Ett metodstöd skapat av och för socialarbetare

Prata med barn” är ett metodstöd som vänder sig till dig som arbetar med barn inom socialtjänsten. Här ges svar på vanliga funderingar som socialarbetare har om barnsamtal samt konkreta tips, övningar och checklistor som kan användas både individuellt och i arbetsgrupper.

Metodstödet är framtaget av erfarna socialarbetare med vetskapen om att det finns många inom socialtjänsten som känner osäkerhet inför att prata med barn. Det kan finnas en oro för att samtalet ska göra saker värre för barnet, en känsla av otillräcklighet inför sina egna eller barnets förväntningar eller funderingar på hur man får samtalet att handla om rätt saker. I vissa fall kan det också finnas en förvirring inför de olika samtalsmetoder och verktyg som används inom socialtjänsten idag. Vi har därför gått tillbaka till det som är mest grundläggande i ett samtal: nyfikenhet, närvaro och aktivt lyssnande. Vår förhoppning är att metodstödet därmed ska stärka socialarbetares självförtroende och i förlängningen leda till att fler samtal blir av.

Barn har rätt att bli hörda och delaktiga i alla frågor som rör dem. Ändå visar studier att det görs få samtal med barn inom socialtjänsten idag. Det kan i sin tur leda till att insatserna blir dåligt anpassade efter barns behov och förutsättningar. Det finns såklart flera anledningar till att det ser ut på det här sättet, men i det här metodstödet har vi fokuserat på sådant som underlättar kollegialt lärande, övning och självreflektion.

Önskan är att metodstödet ska:

  • Vara enkelt och lättillgängligt.
  • Belysa vanliga frågor som socialarbetare har om barnsamtal.
  • Vara ett stöd och ett komplement till metoder och verktyg som socialarbetare redan använder i sitt dagliga arbete.
  • Användas av utbildade socionomer med kunskap om de lagar och förordningar som reglerar socialt arbete. 

En stor del av socialt arbete handlar om individuella bedömningar och etiska ställningstaganden, vilket skapar en komplexitet i mötet med klienter. För att belysa de mer komplexa aspekterna av barnsamtal har vi en längre text i fördjupningsmodulen som kan fungera som diskussionsunderlag på era arbetsplatser. 

Webbsidan ägs och administreras gemensamt av FoU Nordost och FoU Nordväst.