Rapport: Unikt digitaliseringsindex visar starkt 2023 för Nackas digitalisering

Rapport: Unikt digitaliseringsindex visar starkt 2023 för Nackas digitalisering – Nacka kommun (cision.com)

Idag sammanfattas det gångna digitaliseringsåret i Nacka kommun genom Digitaliseringsrapport 2023. Där återfinns bland annat det egenutvecklade “digitaliseringsindex” – unikt i sitt slag – som gör det möjligt att mäta både framsteg och utmaningar i den egna organisationen. 

Unikt digitaliseringsindex visar vägen framåt

Det gånga året blev ett starkt år för Nacka kommun, med både många konkreta initiativ till digitalisering och stor uppmärksamhet på nationell nivå som föregångare med vår modell för kommungemensam digitalisering.

– Vi gör ju som alltid smarta saker tillsammans i Nacka, konstaterar digitaliseringsdirektör Henrik Palmblad-Wennergren och fortsätter:

– Nacka kommun har alltid gjort saker annorlunda och det gäller även digitalisering, där vi jobbar över gränserna och samlar kompetenser som tillsammans både styr och driver digitaliseringen framåt.

Digitalisering blir ett av våra verktyg för att utveckla våra verksamheter – och vårt eget framtagna digitaliseringsindex hjälper oss att mäta och följa upp våra framsteg och utvecklingsmöjligheter.

Mätning och utvärdering inför nästa steg

Att tillsammans arbeta smart och effektivt för att ge bästa service och välfärd till Nackaborna är något som genomsyrar arbetet för medarbetarna i kommunen. Därför är återrapportering, utvärdering och mätning av största vikt – även när det gäller digitalisering, där Nackas digitaliseringsindex ger tydliga besked och stöd för beslut.

– Det finns en övergripande strategi för digitalisering i Nacka och utifrån den sätter vi mål och inriktningar för året, förklarar digitaliseringsdirektören.

– Då är det självklart att vi följer upp för att se hur vi presterar, och det är vad vi presenterar i den årliga rapporten, tillsammans med vårt förslag på inriktning för kommande år, i detta fall 2024.

Förväntningarna på digital samhällsservice ökar

Digitaliseringsrapporten ringar in uppdraget som Nacka kommun har både gentemot de som bor och verkar i Nacka, men även hur väl rustade de egna medarbetarna är för att möta förväntningarna som finns på digital service och tillgänglighet:

– Det finns oerhört höga förväntningar på oss som jobbar i kommunen att leverera högklassiga och säkra digitala tjänster, eftersom hela samhället ställt om till digital service. Nackaborna förväntar sig att det ska vara lika enkelt att ansöka om hemtjänst som det är att handla mat på webben, säger Henrik Palmblad-Wennergren.

“Vi måste vara nyfikna på ny teknik”

Att samhällets krav och förväntningar på digital service hela tiden blir högre, ställer krav på oss att inte bara hänga med, utan att driva på utvecklingen, förklarar digitaliseringsdirektören:

– Det är avgörande för oss att varje enskild medarbetare i kommunen på egen hand håller sig uppdaterad inom ny teknik och att vi alla har inställningen att vi välkomnar digitalisering som ett verktyg för att bli ännu bättre för de som vi finns till för.

– Under 2024 kommer vi därför att samskapa med både universitet och högskolor, men även andra myndigheter för att vi ska bli bättre rustade för digital utveckling både inom kommunen men även ute i Nacka-samhället. Utbildning är avgörande för att vi – var och en – ska kunna ta ansvar för att driva utvecklingen framåt, säger Henrik Palmblad-Wenneren och avslutar:

– Ingen annan kommer att göra det åt oss.

Digitaliseringsindex i Nacka kommun 2023: 7,9 av 10,0

Nackas digitaliseringsindex sammanfattar “nuläget” avseende flera faktorer som är avgörande för att driva ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. Vi har valt att mäta exempelvis hur många digitaliseringsinitiativ som slutförts under året, Nacka kommuns samlade digitala mognad, hur stor tilltro vi har till våra digitala verktyg, teknisk infrastruktur och vår egen IT-kompetens.

Index för 2023 är vårt första fullständiga indextal, som vi nu kan följa utvecklingen av framåt. 2022 saknades komponenten ”Nytta”, då vi fortfarande var i uppbyggnadsfas av nyttouppföljningen. För jämförelse mellan 2022 och 2023 kan vi alltså endast titta på de enskilda komponenterna i indexet, och förflyttningen inom dessa.

  • Förutsättningar har ökat från 6,6 till 6,7.
  • Resultat har ökat från 8,0 till 9,2.
  • (Nytta mäts alltså i index för första gången, så inget värde finns för 2022.)

Varför ett digitaliseringsindex?

– För att kunna mäta och analysera hur långt vi har kommit i vårt digitaliseringsarbete, med utgångspunkt i kommunens digitaliseringsstrategi, så har vi utvecklat ett index som är anpassat efter våra förutsättningar, säger Marie Rotkirch, digitaliseringsstrateg i Nacka kommun.

– Men eftersom uppgifterna i vårt index går att hämta i de flesta organisationer, så skulle fler kunna använda index för att mäta sina framsteg och utvecklingsområden, förklarar hon.

– Den organisation som har fokus på digitalisering som metod för verksamhetsutveckling, ett sammanhållet arbetssätt och en gemensam målbild samt ett stort fokus på systematiskt riskavvägande kommer att ha nytta av digitaliseringsindex.

Samskapa för att digitalisera Sverige

Nacka har under de senaste åren visat sig vara en föregångare inom digitalisering, inte minst under 2023 när man blev först ut i Sverige med automatiserat beslutsfattande inom bygglovsprocessen – ett resultat av samsyn mellan politik och verksamheter att utvecklas i takt med ny teknik och lagstiftning. Man blev finalist i “Årets DigitaliseringsKommun” exakt 20 år efter man vann titeln “Årets IT-kommun”, så det har länge funnits ett genuint intresse för digitaliseringens möjligheter.

Många svenska kommuner bygger just nu upp sina organisationer för att digitalisera, men det finns ingen anledning att uppfinna hjulet, utan fokus bör ligga på att hjälpa varandra där det är möjligt:

– Vi delar gärna med oss av Nackas sätt att styra och driva digitalisering, och vi har löpande kontakt med andra kommuner, myndigheter och forskare för att samskapa kring ny teknik och utforska möjligheter för invånarna i Nacka – tillsammans blir vi alla bättre och på sikt bidrar vi till hela Sveriges digitalisering när vi är bjussiga och bjuder in andra, menar Henrik Palmblad-Wennergren, digitaliseringsdirektör i Nacka.

Länk till Digitaliseringsrapport 2023

https://nacka.infocaption.com/2758.guide