Rättsliga förutsättningar för att använda AI i socialtjänsten

Intresset för att utforska om AI kan användas för att utveckla socialtjänsten är stort bland kommunerna. För att stötta kommunerna i det arbetet har SKR därför utrett hur rättsläget ser ut för socialtjänsten att använda AI i sin verksamhet.

I rapporten som SKR tagit fram ges underlag för bedömningarna med hänvisning till lagtext.

Användningen av AI inom socialtjänsten. rapport (PDF)

När man använder AI är det, förutom de rättsliga aspekterna, även viktigt att göra ett grundligt arbete kring andra viktiga aspekter, som till exempel:

  • Etiska aspekter, syftet med att använda AI och tänkbara konsekvenser av det
  • Aspekter kring informationssäkerhet.
  • Kostnader. Initiala och långsiktiga.
  • Kvantitet. Går det att samla in tillräckligt mycket information för att AI ska blir tillförlitligt och kvalitativt?