Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att inrätta kompetenscentrum för äldreomsorg.

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att inom myndigheten förbereda arbetet med att inrätta ett nationellt kompetenscentrumför äldreomsorg.

Regeringens beslut
Regeringen inrättar den 15 augusti 2022 ett nationellt kompetenscentrum för
äldreomsorg vid Socialstyrelsen. Socialstyrelsen får därför i uppdrag att
förbereda inrättandet. Socialstyrelsen ska genom kompetenscentrumet
utgöra ett nationellt stöd till kommuner och verksamheter och utveckla
kunskap om äldreomsorg på nationell nivå. Myndigheten ska genom
kompetenscentrumet bedriva ett verksamhetsnära arbete samt
tvärprofessionell samverkan med relevanta aktörer i syfte att öka kunskapen
om äldreomsorg på nationell nivå.