E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Uppföljningav utvecklingen. Dick Lindberg föreläser

Resultatet av socialstyrelsens enkät E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2020

Det är det sjunde året som Socialstyrelsen redovisar uppgifter om utvecklingen av enkäten E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna Du kan också ta del av rapporten e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna i korthet.

Några resultaat som lyfts är blan annat

  • E-tjänster för ekonomiskt bistånd ökar men samtidigt visar forskning på att ett begränsat antal ansökningar behandlas automatiskt.
  • Användning av välfärdsteknik ökar i kommunerna men samtidigt har många kommuner svårigheter att breddinföra tekniken.
  • Allt fler personalgrupper kan läsa och dokumentera digitalt när de utför arbete externt. Utvecklingen är särskilt tydlig inom hemtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.
  • Positivt är att en majoritet av kommunerna (cirka 70 procent) har tagit fram styrande dokument i form av digitaliseringsplaner eller liknande för att kunna bedriva en planerad verksamhetsutveckling med digitalisering.
  • Cirka 74 procent av kommunerna har också avsatt personalresurser för
    att driva utvecklingen av e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering.

Socialstyrelsen har samlat kunskap och information om välfärdsteknik på sin webb där hittar du både rapporten, jämförelseverktyget och webbutbildningar som ett stöd i arbetet med välfärdsteknik.