RISE Innovationspartnerskap – Omsorg

RISE Innovationspartnerskap Omsorg – Om förnyelse i en digital tid | RISE

RISE experter och forskare inom digital transformation för framtidens omsorgstjänster bjuder in beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom omsorgsverksamheten hos kommuner till ett partnerskap för att tillsammans bryta ny mark för att möta utmaningarna vi står inför.

Innovation i samverkan

Det pågår nu en transformation där digitalisering, automatisering och globalisering förändrar hela vårt samhälle. För organisationer innebär detta såväl möjligheter som utmaningar gällande hur vi styr och leder utveckling och innovation för  att möta framtiden. En av de största samhällsutmaningarna är en åldrande befolkning och framtida brist på vård- och omsorgspersonal. Vi behöver därför hitta nya sätt att erbjuda stöd till medborgare i framtiden.

Omsorgssektorn har kontinuerligt behov av utveckling och ny kunskap. Digitala lösningar, nya arbetssätt och samarbeten är centrala för att kunna tillgodose medarbetares behov av ett kontinuerligt lärande för att kunna ge omsorg med god kvalitet. Innovationsbehoven liksom innovationspotentialen har aldrig varit större.

RISE Innovationspartnerskap Omsorg är ett treårigt samarbete där socialförvaltningar med tillhörande verksamhet tillsammans med RISE genom innovationsaktiviteter utforskar nya möjligheter. Genom partnerskapet skapas en arena för ett effektfullt och snabbrörligt utforskande.

Innehåll partnerskap

De som deltar skapar ett berikande partnerskap och bildar tillsammans ett kompetensnätverk som påskyndar och bidrar till samhällsutvecklingen. Här följer några exempel på metoder och aktiviteter som ingår:

  • Koordinering av partnerskapsaktiviteter och uppföljning av nyttan att delta kontinuerligt under partnerskapet
  • Behovsanalys och utforskande aktiviteter som möter behovet av förnyelse
  • Omvärldsbevakning 
  • Enskilda insatser i din verksamhet
  • Kontinuerliga partnerskapsmöten och kompetenshöjande seminarier
  • Möjlighet att delta i gemensamma forskningsansökningar och i pågående nationella och internationella projekt inom omsorgsområdet

Resultat

  • Bättre riggad att arbeta innovativt med digital transformation inom omsorgsverksamheten
  • Djupare samarbete med andra kommuner kring framtidens möjligheter
  • Ökat sin kunskapsnivå inom relevanta områden kring digitalisering – tex möjligheter inom AI, nya arbetssätt och implementeringsmetoder
  • Dragit nytta av RISE nätverk, kompetens och forskning med möjlighet till engagemang i pågående och framtida projekt

Kontakt: [email protected], [email protected]