Så arbetar regioner med digital vård – rapport Socialstyrelsen

Tillämpning av digital vård i regionerna (socialstyrelsen.se)

Socialstyrelsen har kartlagt regionernas tillämpningen av digitalisering och digital vård. Kartläggningen innehåller en beskrivning och analys av framgångsfaktorer och hinder för tillämpningen samt en identifiering av faktorer som påverkar patienternas digitala delaktighet och vårdens tillgänglighet.

Några resultat:

  • Digital vård ses av regionerna som en integrerad del av vården. Regionernas beskrivning är att digital vård och fysisk vård är delar av samma vårdprocess; man vill inte skilja ut vård som ges digitalt från annan vård.
  • Fyra av fem regioner använder sig exempelvis av appar för träning, digital behandling och digitalt stöd för egenvård.
  • Cirka tre fjärdedelar av regionerna använder digitala hjälpmedel såsom på minnelsehjälpmedel och bildstöd på mobiltelefon eller surfplatta. Mellan sextio och sjuttio procent av regionerna använder ögonstyrning till datorer och fjärrstyrning för lampor eller dörrar.
  • Regionerna arbetar aktivt kring egenmonitorering. De använder digitala produkter och tjänster för egenmonitorering för en rad olika sjukdomar och tillstånd. Vanligast är det att regionerna använder egenmonitorering för diabetes, astma och hjärtsvikt. Utifrån kartläggningens resultat kan Socialstyrelsen dock inte dra någon slutsats om arbetet i landets regioner kring egenmonitorering i stor eller liten utsträckning är tillfälliga projekt eller reguljär verksamhet. För att besvara den frågan krävs vidare uppföljning.
  • Det är främst fyra områden som regionerna ser som bekymmersamma för att digitaliseringen ska drivas på snabbare: egna resurser, juridik, ekonomi och säkerhet.
  • Regionerna har också identifierat några framgångsfaktorer för tillämpning av digital vård. Dessa kan bland annat handla om att arbeten behöver vara väl förankrade för att lyckas och att förändringsledningen har genomförts ordentligt i alla led och på alla nivåer. Regionerna nämner även mod, tjänstedesign, engagemang och invånarfokus som framgångsfaktorer. Utöver det anges också att cheferna och medarbetarna är inkluderade i det arbetet från början och att det finns ett löpande stöd för användaren.