Säker informationshantering

Säker informationshantering – Socialstyrelsen

En grundläggande förutsättning för digital samverkan är förmågan att tolka, återanvända och utbyta information med bibehållen mening och innehåll, så kallad semantisk interoperabilitet.

För att vården- och omsorgspersonal, patienter och system ska förstå varandra via den dokumenterade informationen, erbjuder Socialstyrelsens identifierade uttryckliga dokumentationskrav (ska-krav) som kommer till uttryck i lagar, förordningar och föreskrifter, och analyser om och i så fall hur dessa krav ska representeras i NI i form av Nationella informationsmängder (NIMar). NIMar möjliggör därmed att författningsenliga krav på dokumentation inom vård och omsorg fångas på ett korrekt och maskinläsbart sätt i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens informationsstrukturer. Detta är viktigt för kvaliteten i verksamheten och säkerheten för patienter och brukare.

Läs mer genom att följa ovan länk.