Skärmdump från PICTAs webb

Samverkan för bättre nära vård

Hur kan digitaliseringen användas för att effektivisera vårdprocesser vid omställningen till Nära Vård? Kring den frågan arbetar PICTA och samarbetspartners i flera projekt.

Projekt Autumn Leaves – förbättrad falldetektion i nära vård skall reducera tidsfördröjningar och öka precisionen i vårdprocessen för vården för det stora samhällsproblemet fallskador. Snabbare handläggning med automatiskt larm från incident till larmcentral effektiviserar den medicinska handläggningen för en stor och skör patientgrupp.

Viktigt att undvika ambulanstransport

Digital samverkan i projekt om mobil röntgen

Projekt Personcentrerad Mobil Röntgen omfattar en mobil enhet bemannad av en röntgensjuksköterska och utrustad med teknik och eget portabelt nätverk som möjliggör digital överföring av röntgenbilder direkt från boendet till läkare på sjukhus. Detta innebär snabbare diagnostisering, beslut om fortsatt handläggning och kan utföras helt på distans. Patienter som inte behöver slutenvårdens resurser kan då erbjudas fortsatt adekvat behandling via primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Initiativet har en konkret uppgift: Att medföra att patienten fortsatt vårdas nära och undviker onödig slutenvård. 

Projektet kommer att undersöka möjligheterna att utveckla kontrollröntgen av höftfrakturproteser på äldreboenden, istället för på sjukhus som är rutin idag. Samarbete mellan för första linjens sjukvård (ambulans, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård) för patientnära vård (smärtlindring, triagering) samt analyser, såsom provtagning, med digital överföring till specialistsjukvården och erbjuda ett beslutsstöd för trygg nära vård och uppföljning blir ett av projektets fokus.