Strategisk innovations agenda för välfärdsteknik

Strategisk Innovationsagenda Välfärdsteknik

Strategisk Innovationsagenda Välfärdsteknik

Sveriges starka position inom välfärdsteknik och intilliggande teknikområden kan – tillsammans med ett ökat fokus på trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet – skapa ett internationellt ledarskap. Kraften i dessa nya branschöverskridande samarbeten – där just denna typ av tvärdisciplinärt angreppssätt är en styrka för

Sverige – har stor innovationspotential och kan ge exportmöjligheter. Det kan bidra till
bättre och mer individ- och situationsanpassade produkter och tjänster.
Aktörer som verkar inom området välfärdsteknik måste kraftsamla
för att detta ska bli verklighet. Agendan föreslår ett handlingsprogram
med fyra insatsområden och ett antal kopplade handlingspunkter.

  • Insatsområden som agendaarbetet identifierat är:
  • Samarbete, test och affärsmodeller: exempelvis användarinvolvering,testmiljöer, och att underlätta tvärsektoriellt samarbete
  • Nationella strukturer och samordnat stöd: exempelvis digital hälsolitteracitet, kunskap, forskning, metoder inom implementering, effektmätning och finansiellt stöd
  • Förebyggande hälsovård och förbättrat individstöd: exempelvis att prioritera förebyggande hälsoarbete, använda ny teknik och tvärsektoriella lösningar för ökad livskvalitet
  • Infrastruktur och datahantering: exempelvis nationell datainfrastruktur, interoperabilitet, standarder, hård infrastruktur, identifieringslösninga