Hage på skolgård

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI)

Tidiga och samordnade insatser (TSI) handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs en förbättrad och utvecklad samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst. På Skolverkets hemsida hittar du stöd det arbetet.

Tidiga samordnade insatser (TSI) betyder att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst arbetar tillsammans. Samordningen behövs för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Det ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och kompetens om långsiktig samverkan och samordning. TSI är inte en viss metod, utan bygger på att verksamheterna har en gemensam struktur. På så vis ska alla barn och unga få stöd och hjälp i tid, utifrån sina och familjens behov.

Nationell satsning på TSI genom uppdrag att stödja utvecklingsarbeten

Skolverket och Socialstyrelsen arbetar gemensamt för utvecklingen av TSI. En viktig del i satsningen är stöd till 35 utvecklingsarbeten som har fokus på TSI och verkar på olika platser i landet. Utvecklingsarbetena har tvärprofessionella team med personer från skola, vård och socialtjänst, som prövar olika sätt att arbeta tillsammans. I samband med stödet identifieras hinder och framgångsfaktorer för TSI och sprider kunskap som kan vara till nytta för alla som arbetar inom det här området.