Under rådande omständigheter Konsekvenser av covid-19 för socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Vård och omsorgs analys

Under rådande omständigheter – en rapport från Vård och omsorgsanalys

Konsekvenser av covid-19 för socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Socialtjänsten har behövt arbeta på nya sätt och hantera flera nya utmaningar under covid-19-pandemin. En snabb digitalisering har varit positiv, men det finns en oro inom verksamheterna för hur insatsernas kvalitet kan påverkas på sikt och också för att behovet av stöd kommer att öka. Det ställer krav på beredskap och förebyggande arbete.

Covid-19-pandemin har lett till stora samhällsutmaningar. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på uppdrag av regeringen analyserat vilka konsekvenser som pandemin fått hittills och vilka konsekvenser som kan väntas på ett års sikt för verksamheter inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Rapportens viktigaste slutsatser:

  • Arbetsformerna har behövt ändras under pandemin, men det har gjorts på olika sätt i olika kommuner. Många har arbetat hemifrån, begränsat fysiska möten och hembesök och i stället övergått till att ha möten på telefon, via video eller utomhus. Digitaliseringen har kommit långt på kort tid.
  • Konsekvenserna blev fram till och med oktober mindre än befarat, vad gäller både inflödet av ärenden och verksamhetspåverkan. Men det finns en oro för ökade mörkertal och minskat stödsökande och vissa beskriver en försämrad samordning och förlängda processer.
  • Till viss del har de nya mötesformerna medfört förbättringar. Men distansen utgör också en risk för minskad kvalitet i det sociala arbetet och upplevs inte långsiktigt hållbar för alla. För att undvika en kvalitetsförsämring behövs flexibilitet och möjlighet att erbjuda både digitala och säkra fysiska möten.
  • Pandemin kommer sannolikt att leda till ett ökat behov av stöd från socialtjänsten, särskilt i grupper och områden som redan är utsatta. Risken för allvarlig påverkan på socialtjänstens förmåga att möta akuta behov bedömer vi som liten på kort sikt, men det behöver finnas en beredskap för hur ökade behov ska hanteras och förebyggas.

Rapportens rekommendationer:

  • Kommunerna bör säkerställa att anpassningarna till pandemin är långsiktigt hållbara och utgår från individens behov.
  • Kommunerna bör planera för en ökad utsatthet och arbeta förebyggande.
  • Regeringen bör ge lämpliga myndigheter i uppdrag att utveckla vägledningen till verksamheterna om lämpliga arbetssätt och prioriteringar under pandemin samt öka stödet till socialtjänsten i digitaliseringsprocessen.
  • Regeringen bör säkerställa att behoven inom individ- och familjeomsorgens verksamheter beaktas i smittskyddsarbetet på nationell nivå, till exempel vad gäller frågor om vaccin och skyddsutrustning.
  • Regeringen bör säkerställa en effektivare uppföljning av individ- och familjeomsorgen på både kort och lång sikt.