Tangentbord

E-hälsomyndigheten får uppdrag om sammanhållen journalföring

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att analysera och föreslå hur möjligheterna till sammanhållen journalföring kan öka och användas av alla vårdgivare i hela landet. Sammanhållen journalföring är idag möjlig enligt lag, men används ändå inte i alla kommuner och regioner. Det är något som bland annat Coronakommissionen har kritiserat.

Uppdraget innebär att E-hälsomyndigheten ska analysera och föreslå hur de legala möjligheterna till sammanhållen journalföring kan nyttjas i så stor utsträckning som möjligt i vården och omsorgen, i hela landet och av alla vårdgivare. Myndigheten ska överväga både befintliga och alternativa tekniska lösningar.
I uppdraget ingår att redogöra för hur eventuella nya förslag kan utformas eller hur befintliga lösningar bör vidareutvecklas. Därutöver ska myndig-heten redogöra för vilken eller vilka aktörer som bör vara ansvariga för utveckling, förvaltning och implementering. Det ska även framgå vilka informationsmängder som bör prioriteras i första hand och vidare i det fortsatta arbetet.

E-hälsomyndigheten ska inom ramen för uppdraget samverka med Socialstyrelsen samt föra dialog med Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Sveriges Kommuner och Regioner, företrädare för regioner och kommuner, Inera AB, företrädare för fristående vårdgivare och andra för uppdraget relevanta aktörer.
En delredovisning som övergripande beskriver de preliminära förslagen och de uppskattade kostnaderna för dessa, ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2021. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2022.