UHMs vägledning Upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik

Upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik – en vägledning från Upphandlingsmyndigheten

Vägledningen syftar till att ge stöd till kommuners och landstings förutsättningar att använda upphandling för att ge valmöjligheter och främja utveckling av välfärdsteknik. 
Samt ge stöd vid upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik oavsett om de förskrivits enligt HSL eller biståndsbedöms enligt SoL eller LSS. 

Vägledningen är uppbyggd i kapitel som kan tillämpas stegvis i upphandlingsprocessen.  

  1. Upphandlingens strategiska potential att främja utveckling samt hur förutsättningar för samverkan kan skapas för att förbättra möjligheterna för lyckad upphandling
  2. Behovsanalysen där brukar- och dialogfokus är viktiga delar.
  3. Struktur för upphandlingsdokumenten, kravställande, särskilt funktionskrav, och utvärdering av anbud.
  4. , 5 och 6 hanterar avtalsuppföljning och -hantering samt utvärdering av upphandlingen.

Här kan du ladda ner vägledningen eller läsa mer om den på Upphandlingsmyndighetens webb 

Vägledningen är inte heltäckande för upphandlingsprocessen utan lyfter frågor som är relevanta för upphandling av personligt förskrivna hjälpmedel och för förskriven eller biståndsbedömd välfärdsteknik. För mer kunskap om upphandlingsprocessen hänvisas till www.upphandlingsmyndigheten.se