Nordens välfärdscenter Utan stabil välfärd ingen regional utveckling

Utan stabil välfärd ingen regional utveckling

Nordens välfärdscenter lyfter att en stabil och säkerställd välfärd som bas är den nödvändiga plattformen för att kunna genomföra regional utveckling (öppnas på annan webb i ny flik). Det gäller i hela Norden och oavsett hur tillväxtområdet ser ut.

Behov och utmaningar i glest befolkade områden var det första temat på en digital konferens, Velfærd i tyndt befolkede områder – organisering af social- og sundhedstjenester, som Nordens välfärdscenter genomförde i december 2020. Utmaningarna är många inom bland annat personalkompetens, rekrytering och vidareutbildning samt organisering av socialtjänst och vård.

Bland annat kan du ta del av mer kunskap om Kännbara effekter i glest befolkade områden där Martin Olauzon pekade på den demografiska utvecklingen som en förklaring till svårigheterna med kompetensförsörjningen. Det handlar inte i första hand om att specifika kompetenser saknas, utan att det är arbetskraftsutbudet som är för litet. Glest befolkade områden har kompetensbrist inom främst välfärdsyrken, tjänstenäringar och bygg- och anläggning. En av de största utmaningarna i glest befolkade områden i Norden är att kunna rekrytera och behålla personal inom socialtjänst och vård.

Det är alltså ett allvarligt hot mot den nordiska välfärdsmodellen om olika platser och områden saknar tillgång till sådana funktioner som stabil vård och annan omsorg.