Effekten av IBIC Utvärdering av arbetssättet Individens behov i centrum i socialtjänsten

Utvärdering av arbetssättet Individens behov i centrum i socialtjänsten – effekten av IBIC

Utvärdering av arbetssättet Individens behov i centrum i socialtjänsten. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag utvärderat Individens behov i centrum (IBIC). IBIC används i mer än hälften av kommunerna och är ett arbetssätt för att utreda, planera, följa upp och dokumentera individers behov av stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

En av rekommendationerna som Vård och omsorgs analys lyfter handlar om att en relevant aktör bör få i uppdrag att stödja kommunernas arbete med att ta fram ett gemensamt underlag för att utveckla digitala verksamhetssystem som möjliggör systematisk uppföljning.