Vägen till en hållbar vård 2030

Vägen till en hållbar vård 2030 | PwC

Endast var sjätte anställd inom sjukvården har en aktuell utbildning i krishändelser, och många känner sig otrygga med situationen. Det här visar en ny rapport som har tagits fram av PwC, tillsammans med AbbVie och CompuGroup Medical. Resultaten visar också att många svenskar räknar med att vården kommer att bli sämre fram till år 2030. 

Oro i omvärlden, accelererande global uppvärmning, ökad vårdtyngd och ett osäkert ekonomiskt läge är komplexa utmaningar, även för vården. Vårdens insatser för ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet är viktiga såväl för planeten i stort som för att nu och i framtiden kunna erbjuda en god, jämlik och tillgänglig vård trots förändrade förutsättningar.