Vägledning för Implementering av Välfärdsteknik

Vägledning för Implementering av Välfärdsteknik

Välfärd & Hälsa/Västerås Science Park har publicerat en Vägledning för Implementering av Välfärdsteknik. Vägledningen är ett stöd till kommuner och kommunalt finansierade vårdgivare för att underlätta digitaliseringsprocessen.  Välfärds och hälsa pdf Vägledning för implementering av välfärdsteknik

Vägledningen lyfter viktiga aspekter för ett framgångsrikt införande av välfärdsteknik så som:  

  • Omvärldsbevakning och samverkan behöver ske nationellt, regionalt och lokalt inom områdena verksamhetsutveckling, e-hälsa och digitalisering.  
  • Hela processen behöver säkerställas genom ett engagerat arbete med förändringsledning som omfattar politiken, högsta tjänstemannaledningen och verksamhetschefer. Arbetet behöver styras av strategiska ställningstaganden och ett strukturerat arbete med kommunikation är väsentligt.  
  • Tydliga effektmål relaterade till identifierade och prioriterade behov sätts och följs upp. Hemtagning av uppnådda effekter planeras och genomförs i en sammanhållen nyttorealiseringsprocess.  
  • Redan från start behöver den kommande system- och avtalsförvaltningen planeras och förberedas. Tillräckliga resurser för att upprätthålla dessa varaktigt behöver budgeteras och tillsättas.  
  • Oavsett vilka tjänster inom välfärdsteknik som ska införas, behöver vissa grundläggande gemensamma förutsättningar vara på plats. Juridiska frågeställningar behöver belysas, organisatorisk ansvarsfördelning klarläggas, och den tekniska infrastrukturen i form av till exempel datakommunikation och utrustning behöver vara på plats.  
  • För varje tjänst som ska införas, är det viktigt att göra en verksamhetsnära och individcentrerad behovsanalys, bedriva en levande leverantörsdialog, tillsätta erforderliga resurser, fokusera på ett förändrat arbetssätt, säkerställa informationssäkerheten, genomföra en upphandling i samverkan, samt eftersträva möjligheter till samskapande med individer, anhöriga och civilsamhället.  
  • Ingen tjänst, hur lovvärd den än verkar, kommer att skapa verklig effekt utan en lyckad implementering. Utbildning, installation och beslut om vilka som ska få använda tjänsten är viktiga delar i implementeringen.  

På  Välfärd och hälsas webb hittar du mer material och information om vägledningen.