Artikelns första sida. Welfare technology, ethics and well-being a qualitative study about the implementation of welfare technology within areas of social services in a Swedish municipality

Välfärdteknik etik och välbefinnande

Welfare technology, ethics and well-being a qualitative study about the implementation of
welfare technology within areas of social services in a Swedish municipality
(Välfärdsteknik, etik och välbefinnande en kvalitativ studie om implementering av välfärdsteknik inom socialtjänstens områden i en svensk kommun.)

Inom ramen för det numer avlutade projektet HiCube kompetenta vården har denna studie genomförts och nu publiceras den i International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.

Syftet med studien vara titta titta på om digitalisering och e-hälsa har potential att generera god kvalitet, likvärdig hälsa och välbefinnande. Samt om det kan utveckla och stärka individers resurser med målet att öka oberoende och delaktighet i samhället.

Implementering av välfärdsteknologi kräver kunskap om digitalisering, samt en medvetenhet om dess betydelse i termer av etiska principer och etisk analys. Syftet med denna studie var att beskriva den etiska analysen avseende implementering av välfärdsteknik, i termer av både strategier och verktyg inom områden för socialtjänsten i en svensk kommun.

Analysen visade att när välfärdsteknologi implementerades inom socialtjänsten framkom att det etiska dilemman mellan olika intressen och värderingar måste hanteras. I rapporten kan man läsa att slutsatsen var att den etiska analysen förbättrade implementeringen av strategier och verktyg i termer av fakta och värderingar och osynliga underliggande värden för begreppet välbefinnande