Vår digitala invånare

Vår digitala invånare – en dag om samverkan 29 jan 2021

VGR bjuder in till konferens som lyfter frågeställningen hur vi kan arbeta tillsammans för att förbättra den digitala kompetensen hos invånarna? Den 29 januari 2021 mellan klockan 10-15 har du möjlighet att vara med på en webbsänd konferens då ett gäng sakkunniga och forskare djupdyker i frågan.

Mål att minska det digitala utanförskapet

Den 29 januari fungerar som ett startskott för ett samtal med målet att skapa bättre förutsättningar för att kommunala verksamheter, civilsamhälle och näringsliv tillsammans ska kunna hitta hållbara och långsiktiga strategier för att minska det digitala utanförskapet. Under 2021 kommer denna webbsända konferens att följas upp med fysiska träffar då vi kan diskutera vidare (om pandemin tillåter).

Målgrupper

Konferensen riktar sig till dig som jobbar med att hantera det digitala utanförskapet eller är intresserad av digitaliseringsarbete i kommuner: kommunledning, digitaliserings- och IT-ansvariga, personal inom bibliotek, äldreomsorg, näringsliv, studieförbund, socialförvaltning, SFI, samhällsorientering, pensionärsorganisationer, föreningsliv, konsument- budget- och resursrådgivning, medborgarkontor, m.m.

Medverkande

 • Elin Wihlborg, Linköpings universitet
  Elin är professor i statsvetenskap och forskar om hur samhällets digitalisering utvecklar samspelet mellan politiska strukturer och människors vardagsliv. Forskargruppen studerar detta i miljöer som bibliotek, skolor och bostadsområden. En genomgående ambition är att forskningen ska vara meningsfull och bidra till förändringar som är hållbara, inkluderande och demokratiska.
 • Stefan Johansson, Begripsam
  Stefan är doktor vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Hans forskning handlar om kognitiv och psykisk tillgänglighet i digitala sammanhang och ställer frågor om hur det digitala samhället fungerar för personer med psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar, och vilka fördelar och hinder som digitaliseringen skapar.
 • Terese Raymond, Digidelnätverket
  Terese har stor erfarenhet av att prata samarbete mellan olika aktörer inom digitaliseringsområdet. Hon har fungerat som Digidelnätverkets koordinator de senaste åren och kommer att vara vår samtalsledare och moderator under dagen.
 • Madelene Alfinson och Lena Dahlberg, Borås Stad
  Madelene och Lena är affärsutvecklare respektive verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik på vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad. De jobbar för att teknikanvändandet ska öka hos kommunens seniorer och har arbetat fram välfungerande strategier som går ut på samverkan mellan många olika aktörer.
 • Tobias Nordberg, Uddevalla stadsbibliotek
  Tobias är bibliotekarie på Uddevalla stadsbibliotek. Med biblioteket som bas jobbar han för att motverka digitalt utanförskap, för att hitta vägar till fruktbar samverkan med andra aktörer och för att sprida kunskap om den verksamhet biblioteken bedriver för att främja digital kompetens och delaktighet.
 • Integrationscentrum, Göteborgs stad
  Integrationscentrum beviljades under 2019 medel av Länsstyrelsen för Projektet Digital delaktighet. I projektet utvecklar man stöd för nya invånare om att hantera sina välfärdsärenden digitalt, att genomföra kursen i samhällsorientering på distans, och ger nyanlända ökade kunskaper för att söka viktig information på internet, kommunicera, och för att kunna använda olika myndigheters e-tjänster.
 • Ida Claesson, Länsstyrelsen i Västra Götaland
  Ida arbetar med grundläggande betaltjänster på Länsstyrelsen. De jobbar med stöd och utvecklingsinsatser för att det ska vara möjligt att betala och ta ut kontanter. I detta arbete är frågor om digital delaktighet ofta mycket viktiga.