Vårtden är värd en bättre styrning

Vården är värd en bättre styrning

Svensk hälso- och sjukvård är i världsklass när det gäller folkhälsa och medicinska resultat. Samtidigt finns återkommande problem med långa väntetider, dålig kontinuitet, bristande samverkan och svag personcentrering. Ett grundläggande problem, som diskuterats sedan mitten av 1940-talet, är dessutom den resurssvaga primärvården med alltför få allmänläkare.

Ny teknik kan bidra till bättre resursutnyttjande. Brist på personal och innovation riskerar att på sikt ytterligare öka kostnaderna för vården och omsorgen. Men med rätt styrning och implementering kan teknisk utveckling skapa möjligheter till förnyade arbetssätt och möjligen också underlätta personalförsörjningen.

I SNS rapporten ”Vården är värd en bättre styrning” beskriver Anders Anell hur styrningen i svensk hälso- och sjukvård har utvecklats under de senaste decennierna. Han lyfter fram de största problemen och lämnar en rad rekommendationer om hur styrningen på regional och statlig nivå kan förbättras och hur den framtida finansieringen bör utformas för att bättre hantera vårdens utmaningar. Rapporten innehåller också en historisk bakgrund till hälso- och sjukvårdens utmaningar samt hur man tidigare har försökt bemöta dem.