Visar staplar som visar frigjord tid per månad beroende på hur stor andel läkemedelsrobotar som används.

Värdet av läkemedelsrobotar – enkätstudie med fyra kommuner

Katarina Gralén, Andreas Nilsson och Peter Lindgren alla medarbetar på Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi har genomfört en studie i fyra kommuner.

Värdet av läkemedelsrobotar – enkätstudie med fyra kommuner Sveriges kommuner står inför en situation med fler äldre, där behovet av vård- och omsorg ökar samtidigt som det blir svårare att rekrytera personal. Olika typer av välfärdsteknik kan bidra till att lösa dessa utmaningar. Införandet av läkemedelsrobotar kan frigöra tid genom att ersätta vissa personalassisterade läkemedelsöverlämningar. Den frigjorda tiden kan därmed läggas på andra typer av besök och arbetsuppgifter.

Syftet med studien var att uppskatta värdet av att införa läkemedelsrobotar i kommunal hälso- och sjukvård. Studien genomfördes som en webbenkät som besvarades av fyra svenska kommuner som har infört läkemedelsrobot i sin verksamhet.

Studien visade att det genomsnittliga antalet robotassisterade läkemedelsöverlämningar var 2,93 per dag, och i genomsnitt frigjordes 45 minuter per dag och individ, vilket motsvarar 22 timmar per månad. Om man endast räknar de robotassisterade läkemedelsöverlämningar som inte sammanfaller med ett hemtjänst- och/eller hemsjukvårdsbesök så frigörs i genomsnitt 28 minuter per dag och individ, vilket motsvarar 14 timmar per månad.

Det är en studie har finansierats av Evondos AB som också bistått med kontakter till kommuner som använder läkemedelroboten. Författarna själva ansvarar för studiens design, genomförande och slutsatser.