Systematiskuppföljning Stödmaterial Socialstyrelsen

Verktyg för systematisk uppföljning i socialtjänsten

Socialstyrelsen har tagit fram tre datorbaserade verktyg som kommunerna kostnadsfritt kan använda som stöd i arbetet med systematisk uppföljning.

Systematisk uppföljning (SU) är en drivande faktor både för socialtjänstens generella arbete med
kvalitet och för utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Det handlar om att dokumentera arbetet med enskilda individer för att följa upp hur det går för dessa och om att sammanställa denna information i syfte att analysera och utveckla verksamheten. Stödmaterialet som Socialstyrelsen tagit fram består av:
• en webbutbildning
• en handledning för fördjupning
• ett datorbaserat verktyg
• en skrift om systematisk uppföljning

SU-Pilot – ett verktyg för lärande

Tillsammans med ett handledningsmaterial ger SU-Pilot verksamheter möjlighet att genomföra ett pilotprojekt om systematisk uppföljning. SU-Pilot innehåller uppgifter och frågor för systematisk uppföljning samt två enkäter för brukaruppföljning av bland annat förändring, delaktighet och bemötande. Uppgifterna är generellt utformade för att passa de flesta verksamheter.

Mer kunskap om systematisk uppföljning hittar du på Kunskapsguiden.

SUV – verktyg för verksamheter som arbetar med våld i nära relationer

SUV finns i två versioner, som båda är utvecklade parallellt och i dialog med representanter från flera verksamheter som arbetar med våldsutövare och våldsutsatta. Verktygen är flexibla så till vida att en verksamhet kan göra vissa egna lokala anpassningar.

  • SUV våldsutsatthet riktar sig till verksamheter som arbetar med personer som blivit utsatta för våld i nära relationer.
  • SUV våldsutövande riktar sig till verksamheter som ger stöd och behandling till personer som utövar våld i nära relationer. 

SUE – ett verktyg för verksamheter som arbetar med ekonomiskt bistånd

SUE riktar sig till verksamheter som arbetar med ekonomiskt bistånd.

Webbutbildningen Individbaserad systematisk uppföljning

Syftet med webbutbildningen Individbaserad systematisk uppföljning är att fler verksamheter inom socialtjänsten ska se nyttan med systematisk uppföljning och bli inspirerade att börja arbeta med det. I utbildningen får du svar på följande frågor:

  • Vad är nyttan med systematisk uppföljning – för verksamheten, brukarna och för det egna arbetet?
  • Vad är systematisk uppföljning? Vad är det inte?
  • Hur arbetar man med systematisk uppföljning?

Du kan genomföra utbildningen på egen hand, men den får störst effekt i kombination med dialog och reflektion med dina kollegor på arbetsplatsen. Utbildningen finns i Socialstyrelsens utbildningsportal.

Handledningsmaterial för fördjupning till utbildningen

Som ett komplement till webbutbildningen finns ett handledningsmaterial med upplägg för gemensamma tillfällen med fördjupande diskussioner och lärande på den egna arbetsplatsen. Dessa tillfällen kan också användas som ett småskaligt pilotprojekt, för att testa systematisk uppföljning i den egna verksamheten. Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel (pdf).