Voices in the wake of ehealth – Older adults’ and occupational therapists’ perceptions of using information and communication technology. Avhandling av Elin Jakobsson Karolinska institutet

Voices in the wake of ehealth – Older adults’ and occupational therapists’ perceptions of using information and communication technology

Voices in the wake of ehealth – Older adults’ and occupational therapists’ perceptions of using information and communication technology en avhandling av Elin Jakobsson.

Populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen

Den snabba digitaliseringen och den ökande användningen av vardagsteknik innebär
förändringar i vårt samhälle. Dessa förändringar inkluderar att hälso- och sjukvårdstjänster i
allt högre grad erbjuds genom tekniska lösningar. En viktig utgångspunkt i denna avhandling
är den inverkan som vardagsteknik har på våra dagliga aktiviteter vilket också inkluderar
användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT), så som fasta telefoner,
smarta telefoner och datorer. IKT som används i kontakt med hälso- och sjukvården kallas i
denna avhandling för eHälsa.

Äldre personer, och framför allt äldre personer med kognitiv nedsättning, har i tidigare
forskning visat sig ha större svårigheter med att använda IKT än personer utan kognitiv
nedsättning. Det är därför av stor betydelse att undersöka vilka erfarenheter och uppfattningar
äldre personer med kognitiv nedsättning har av att använda eHälsa. Även hälso- och
sjukvårdsprofessioner, så som arbetsterapeuter, påverkas av digitaliseringen eftersom de kan
behöva anpassa sig till ny IKT och nya digitala arbetssätt för att genomföra sina
arbetsuppgifter som traditionellt har utförts med penna och papper.

I avhandlingen har erfarenheter och uppfattningar av att använda eHälsa hos äldre personer
med kognitiv nedsättning undersökts genom olika metoder. Likaså har olika metoder använts
för att undersöka hur arbetsterapeuter bedömt användbarheten av den digitaliserade version
av frågeformuläret Everyday Technology Use Questionnaire (ETUQ), kallad ETUQ appen,
som utvecklats i forskargruppen CACTUS vid Karolinska Institutet.

Resultaten i avhandlingen visar att användning av eHälsa hos äldre personer med kognitiv nedsättning är beroende av flera olika aspekter så som vilken IKT man är van vid att använda, vilket syfte teknikanvändningen har och om man har tillgång till stöd med sin teknikanvändning.
Eftersom inte alla personer har tillgång till eHälsa via Internet, påvisar resultaten ett behov av
att vårdgivare behöver kunna erbjuda sina klienter andra kommunikationsalternativ, som till
exempel telefonservice och information via post. Resultaten visar även att forskning som
inkluderar äldre personer med kognitiv nedsättning bland annat är viktig för att behålla fokus
på deras egna uppfattningar om sin användning av vardagsteknik, inklusive eHälsa.

Arbetsterapeuternas bedömning av ETUQ appen visade på hög användbarhet men också
vikten av att IKT måste vara pålitlig för att den ska upplevas användbar. Digitala verktyg har
sannolikt stor potential för datainsamling och analys både inom forskning och för kliniskt
verksamma hälso- och sjukvårdsprofessioner.