Webbkollen

Webbkollen är ett sätt att låta individen komma till tals. Det skapar trygghet och det blir också tydligt var vårdens förbättringsområden finns.

Metoden är enkel och ger översikt samt synliggör tänkbara orsaker till otrygghet i hemmet efter utskrivning från slutenvården och de samlade kontakterna med de olika vårdgivarna som individen kan ha behov av i hemmet

Webbkollen

Webbkollen är ett intervjustöd för att följa upp kvaliteten för individer som har kontakt med vård och omsorg inom kommuner och regioner Frågorna är enkla och utgår från individens upplevelser och situation istället för att verksamheten följs upp ur ett internt verksamhetsperspektiv. Genom att använda ett gemensamt frågebatteri som underlag i samtalet med individen, kan verksamheter i hela Sverige jämföra sin egen kvalitet med det nationella genomsnittet.

Kommunal vård och omsorg

Individer som inte behöver vistas på sjukhus, men som får många olika insatser och där man vill försäkra sig om att allt fungerar. Detta intervjustöd är tänkt att användas vid hemsjukvård och hemtjänst av kommunal vård och omsorg.