Färdplan visar hur hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan

Färdplan visar hur hälsodata ska bli tillgänglig i hela vårdkedjan • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

E-hälsomyndigheten ska ta fram ett förslag till en färdplan för genomförandet av en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården och tandvården. Delredovisningen av uppdraget, som nu lämnats till regeringen, beskriver en övergripande färdplan som sträcker sig över fem år.

Färdplanen är en tidsatt plan som visar när de komponenter och funktioner som en nationell digital infrastruktur behöver bestå av, ska vara på plats.

Funktion för interoperabilitet är prioriterad

Det arbete som snarast behöver inledas är bland annat att etablera en nationell funktion för interoperabilitet för hälsa, vård och omsorg samt att utreda förutsättningarna för ett patientdataindex i statlig regi.

Interoperabilitet är förmågan hos ett it-system att fungera tillsammans med andra it-system, för att kunna utbyta ömsesidigt förståelig information. En nationell funktion för interoperabilitet inom hälsa, vård och omsorg ska bland annat identifiera vilka områden för standardisering som är prioriterade. Funktionen ska också främja att det tillsammans med berörda aktörer tas fram implementationsnära specifikationer, det vill säga sådana som är redo att implementeras i it-system.

Ett patientdataindex möjliggör en sökfunktion för var det går att hitta rätt hälsodata, till exempel då information om en individ finns hos många olika källor.

Ska ge ökad patientsäkerhet

En utgångspunkt för regeringsuppdraget är att staten ska ta ett större ansvar än i dag för vårdens digitala infrastruktur. Målet är att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.

Infrastrukturen ska bidra till att rätt information finns lätt tillgänglig i varje vårdsituation. Därigenom ska patientsäkerheten stärkas samtidigt som arbetet ska bli enklare för hälso- och sjukvårdens medarbetare.

Sträcker sig över fem år

Den övergripande färdplan som E-hälsomyndigheten nu redovisar sträcker sig över en femårsperiod, 2024–2028. Kostnadsberäkningarna som redovisas i detta skede är preliminära. De statliga aktörernas kostnader uppgår till minst 660 miljoner kronor för de närmaste fem åren för att genomföra en nationell digital infrastruktur för vården. Osäkerheten är dock stor i beräkningarna.

Fördjupad dialog med berörda aktörer 

I det fortsatta arbetet kommer dialog och samarbete med olika aktörer och intressenter vara en central del i genomförandet av uppdraget.

I arbetet med förslaget till färdplan ska E-hälsomyndigheten ta hänsyn till befintlig och kommande EU-lagstiftning på området. Exempelvis förslaget till förordning om ett europeiskt hälsodataområde (EHDS).

E-hälsomyndigheten ska senast den 31 mars 2024 lämna en slutredovisning av uppdraget. Då presenteras en mer detaljerad färdplan, kompletterade kostnadsberäkningar och en juridisk analys. Inför slutredovisningen ska myndigheten ha en fördjupad dialog med berörda aktörer samt göra en utökad omvärldsanalys.